Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Verbentabelle

Alphabetische Liste ausgewählter griechischer Verben mit ihrer Deklination
Griechisch->Deutsch
Deutsch->Griechisch
αγαπάω lieben
abfahren φεύγω
αγοράζω kaufen
anfangen αρχίζω
ακούω hören
ankommen φτάνω
ανοίγω öffnen
antworten απαντάω
απαντάω antworten
arbeiten δουλεύω
αργώ sich verspäten
ausgeben κερνάω
αρχίζω anfangen
ausstellen εκθέτω
βάζω legen, stellen, setzen
auswählen διαλέγω
βγάζω herausnehmen
bedauern λυπάμαι
βλέπω sehen
bedient werden σερβίρομαι
βρέχει es regnet
befinden sich βρίσκομαι
βρίσκομαι sich befinden
beneiden ζηλεύω
βρίσκω finden
benötigen χρειάζομαι
γεννιέμαι geboren werden
bezahlen πληρώνω
γίνομαι werden, geschehen
bitten παρακαλώ
γιορτάζω feiern
bleiben μένω
γνωρίζω kennen
brauchen χρειάζομαι
γράφω schreiben
bringen φέρνω
δείχνω zeigen
danken ευχαριστώ
διαβάζω lesen
denken σκέφτομαι
διαλέγω auswählen
einkaufen ψωνίζω
δίνω geben
einladen καλώ
δουλεύω arbeiten
essen τρώω
είμαι sein
existieren υπάρχω
εκθέτω ausstellen
feiern γιορτάζω
(ε)νοικιάζομαι vermietet werden
finden βρίσκω
(ε)νοικιάζω mieten
fragen ρωτάω
έρχομαι kommen
freuen sich χαίρομαι
ευχαριστώ danken
geben δίνω
εύχομαι wünschen
geboren werden γεννιέμαι
έχω haben
gehen πάω, πηγαίνω
ζηλεύω beneiden
geschehen γίνομαι
ζω leben
glauben πιστεύω
θέλω wollen
haben έχω
κάθομαι sitzen
heißen λέγομαι
καλώ rufen, einladen
herausnehmen βγάζω
κάνω machen
hören ακούω
καταλαβαίνω verstehen
kaputt machen χαλάω
κερνάω ausgeben
kaufen αγοράζω
κλείνω schließen
kennen γνωρίζω
κόβω schneiden, lösen
kommen έρχομαι
κοστίζω kosten
können μπορώ
λέγομαι heißen
kosten κοστίζω
λέω sagen
leben ζω
λυπάμαι bedauern
legen, stellen, setzen βάζω
μαθαίνω lernen
lernen μαθαίνω
μένω wohnen, bleiben
lesen διαβάζω
μιλάω sprechen
lieben αγαπάω
μπορώ können
lösen Ticket κόβω
νομίζω meinen, glauben
machen κάνω
ξέρω wissen
macht (das ... nichts) πειράζει (δεν)
ξεχνάω vergessen
meinen νομίζω
παίζω spielen
mieten (ε)νοικιάζω
παίρνω nehmen
müssen πρέπει
παρακαλώ bitten
nehmen παίρνω
πάω gehen
öffnen ανοίγω
πεθαίνω sterben
passieren περνάω
πειράζει (δεν) es neckt, das macht (nichts)
regnet es βρέχει
περιμένω warten
rufen καλώ
περνάω passieren, verbringen
sagen λέω
πηγαίνω gehen
schicken στέλνω
πίνω trinken
schließen κλείνω
πιστεύω glauben
schneiden κόβω
πληρώνω bezahlen
schneit es χιονίζει
πρέπει müssen
schreiben γράφω
ρωτάω fragen
sehen βλέπω
σερβίρομαι bedient werden
sein είμαι
σερβίρω servieren
servieren σερβίρω
σκέφτομαι denken
singen τραγουδάω
σπουδάζω studieren
sitzen κάθομαι
στέλνω schicken
spielen παίζω
συγχωρώ verzeihen
sprechen μιλάω
συναντιέμαι sich treffen
sterben πεθαίνω
τραγουδάω singen
studieren σπουδάζω
τρώω essen
tanzen χορεύω
υπάρχω existieren
treffen sich συναντιέμαι
φέρνω bringen
trinken πίνω
φεύγω weggehen, abfahren
verbringen περνάω
φτάνω ankommen
vergessen ξεχνάω
φυσάει es ist windig
verlaufen sich χάνομαι
χαίρομαι sich freuen
verlieren χάνω
χαλάω kaputt machen
verloren gehen χάνομαι
χάνομαι sich verlaufen, verloren gehen
vermietet werden (ε)νοικιάζομαι
χάνω verlieren
verspäten sich αργώ
χιονίζει es schneit
verstehen καταλαβαίνω
χορεύω tanzen
verzeihen συγχωρώ
χρειάζομαι benötigen, brauchen
warten περιμένω
ψωνίζω einkaufen
weggehen φεύγωwerden γίνομαιwindig ist es φυσάειwissen ξέρωwohnen μένωwollen θέλωwünschen εύχομαιzeigen δείχνω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου